Timmerfabriek Meijer B.V. hanteert de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door Phylum (Ondernemersportaal voor hout en bouw – www.phylum.nl).

In deze voorwaarden wordt Timmerfabriek Meijer B.V. aangeduid als ‘Opdrachtnemer’.

           

ALGEMENE VOORWAARDEN            

    

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2017 en zijn op die datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Zij zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van zaken of diensten (hierna: de Overeenkomst) die met ingang van die datum door leden van Phylum B.V. zijn gedaan of zijn gesloten.
  • Het Phylum-lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als Opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als Opdrachtgever.

 

 1. Aanbiedingen en prijzen
  • Alle aanbiedingen en prijzen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, ook indien aan een aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer is eerst gebonden nadat een Overeenkomst schriftelijk door hem is bevestigd.
  • Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen of instructies verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid daarvan.
  • Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders is overeengekomen, zijn prijzen gebaseerd op feitelijke levering af fabriek vestigingsplaats Opdrachtnemer en exclusief transportkosten.
  • Indien na het uitbrengen van een offerte lonen, sociale lasten en/of bouw- en materiaalkosten worden verhoogd, kan Opdrachtnemer deze prijsverhogingen doorbelasten conform de “Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991” of de daarvoor in de plaats gekomen regeling.
  • De gevolgen van uitvoering van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na het uitbrengen van een aanbieding in werking zijn getreden, kunnen aan Opdrachtgever worden doorbelast.

 

 1. Intellectuele eigendom
  • Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, tekeningen, modellen e.d.. Opdrachtgever is niet bevoegd deze gegevens te verveelvoudigen, te verkopen of derden inzicht daarin te verlenen. Dit geldt ook indien Opdrachtgever kosten heeft gemaakt voor de vervaardiging ervan.
  • Opdrachtgever is gehouden van Opdrachtnemer afkomstige tekeningen, modellen etc. op eerste verzoek onverwijld aan Opdrachtnemer te retourneren.

  

 1. Levertijd/uitvoeringsperiode
  • Opgegeven levertermijnen of –data zijn indicatief. Opdrachtnemer gaat er daarbij vanuit dat de Overeenkomst kan worden uitgevoerd onder de hem op dat moment bekende omstandigheden. De levertijd of de uitvoeringsperiode gaat pas in als alle noodzakelijke gegevens bekend zijn, aan alle voorwaarden voor het starten van het werk is voldaan en de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen.
  • Overschrijding van levertijden of uitloop van het werk geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden wordt geleden als gevolg van door Opdrachtgever veroorzaakte vertraging in de uitvoering.
  • Als er sprake is van meerwerk wordt de uitvoeringsduur verlengd met de levertijd van voor het meerwerk gebruikte materialen en de uitvoeringsduur van het meerwerk.
  • In geval van niet-werkbare werkdagen wordt de levertijd of de uitvoeringsduur dienovereenkomst verlengd. Dit geldt ook indien Opdrachtnemer de uitvoering of levering opschort in verband met tekortkoming van Opdrachtgever.
  • Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het geval dat leveranciers, onderaannemers of transporteurs van Opdrachtnemer niet of niet/tijdig aan hun verplichtingen voldoen en vertraging door verlies, defect of diefstal van gereedschappen, machines of materialen.

 

 1. Eigendom en risico

5.1       Zaken zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van feitelijke levering. Feitelijke levering vindt plaats af fabriek Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2       Opdrachtnemer behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle door hem geleverde of te leveren zaken, tot op het moment van volledige betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van bestaande of toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende de tegenprestatie voor de aan de Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

 • Opdrachtgever is verplicht zaken van de Opdrachtnemer te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en soortgelijke risico’s, en wel op basis van een polis die inhoudt dat de verzekering mede is afgesloten ten behoeve van zaken van derden. De vorderingen uit hoofde van deze verzekering zijn niet vatbaar voor overdracht of bezwaring met zakelijke rechten voor zover deze betrekking hebben op door Opdrachtnemer geleverde zaken
 • Nadat Opdrachtgever zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, zal Opdrachtnemer volledige medewerking verlenen aan afgifte aan Opdrachtnemer. De kosten daarvan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd zaken die onder eigendomsvoorbehoud vallen te vervreemden, tenzij vervreemding plaatsvindt aan derden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en Opdrachtnemer het eigendomsvoorbehoud niet heeft ingeroepen.

 

 1. Betalingen
  • Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur is vermeld. Ieder beroep op verrekening of opschorting door de Opdrachtgever is uitgesloten. Het moment van facturering kan niet afhankelijk worden gesteld van door Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden of prestaties.
  • Indien levering of uitvoering op verzoek van Opdrachtgever wordt uitgesteld, heeft dit geen gevolg voor het moment waarop Opdrachtnemer kan factureren en/of de betalingstermijn.
  • Indien tijdige betaling uitblijft is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd, en -in afwijking van art. 6:96 lid 4 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten- een bedrag ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 150 per openstaande factuur.
  • Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen waarmee hij in verzuim is.
  • Opdrachtgever dient indien hij in verzuim verkeert op eerste verzoek te voldoen aan een verzoek tot inbetalinggeving.
  • De Overeenkomst wordt ontbonden in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of zijn activiteiten staakt. Alle vorderingen van Opdrachtnemer zijn in dat geval terstond opeisbaar.

 

 1. Reclame en garantie
  • Opdrachtnemer is gehouden tot levering conform de Overeenkomst. In geval van (vermeend) non-conforme levering dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na het moment waarop hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, op straffe van verval van het recht van Opdrachtgever op conforme levering en/of schadevergoeding.
  • Bij vervoer van zaken door derden is Opdrachtgever verplicht om eventuele schade te laten vastleggen in een door de vervoerder op te stellen proces-verbaal.
  • In alle andere gevallen staat de Opdrachtnemer gedurende een periode van 6 maanden na feitelijke levering in voor de deugdelijkheid van geleverde zaken of het uitgevoerde werk. Indien een andere garantietermijn is overeengekomen, zijn de volgende bepalingen daar ook op van toepassing.
  • Als de prestatie ondeugdelijk is geweest, heeft Opdrachtnemer heeft de keuze om ofwel alsnog deugdelijk te presteren ofwel de factuur aan Opdrachtgever voor een evenredig deel te crediteren.
  • Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie indien hij zelf aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
  • Garantie wordt niet verleend indien een gebrek een gevolg is van onoordeelkundig(e) montage, gebruik of onderhoud, reparatie door Opdrachtgever of derden, door Opdrachtgever voorgeschreven materialen of werkwijzen of onderdelen waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot de nakoming van de in de garantievoorwaarden omschreven verplichtingen en het bedrag dat onder een door of ten behoeve van Opdrachtnemer afgesloten verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd, behoudens gevallen van opzet of grove schuld.
  • Indien om enige reden Opdrachtnemer geen beroep kan doen op de aansprakelijkheidsbeperking in het vorige lid, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de levering waarmee de schade verband houdt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en/of enige vorm van gevolg- of zuivere vermogensschade.
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden die verband houden met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan.

 

 1. Slotbepalingen
  • Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.
  • Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

 

***********************

 

 

Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 

 1. Opdrachtnemer geeft geen garantie op draaiende delen die aan de buitenzijde met een donkere kleur worden afgeschilderd. Door thermische werking kan er vervorming optreden.
 2. Deuren die (per stuk) groter dan 1030mm breed en/of 2400mm hoog zijn hebben geen garantie op vormbehoud.

 

 1. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst of delen daarvan, ten gevolge van overmacht, onvoorziene omstandigheden of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft Opdrachtnemer het recht om buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. In dat geval behoudt Opdrachtnemer het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

In dit geval zullen partijen zich inspannen om buitengerechtelijk de overeenkomst aan te passen op de voor Opdrachtgever minst bezwarende wijze, zodat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Opdrachtnemer het recht heeft kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt in rekening te brengen.